Chag Hanukkah sameah!

 Khaverim!

Barukh ata Adonai Eloheinu, melekh ha’olam, she’asa nisim la’avoteinu ba’yamim ha’heim ba’z’man ha’ze!

Chag Hanukkah sameah!